กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเสมือนใจ ทับไทร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกันยารัตน์ อู่วนิชย์กูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวกานต์ลดา สายนุ้ย
พนักงานราชการ