กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอุไร หนูชัยแก้ว
ครู พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ