กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกฤติยาณี ทองด้วง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรณิชา มณีมัย
ครูอัตราจ้าง