กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอุดมศักดิ์ ไชยสาร
ครูผู้ช่วย

นางสาวกันติมา ศรีหมอก
ครูผู้ช่วย