กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายศุภชัย ทวีสุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอับดุลเลาะ เล๊ะนุ๊
ครูผู้ช่วย

นางสาวญาณปภา จันทร์พรหม
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวลักษณ์ ทรงสง่า
ครูอัตราจ้าง