กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางภัททิยา สุขสวัสดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกาญจนา พรหมา
ครู คศ.1