กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสาวิตรี อินแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวสิริรรณ ตาเร็ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0