ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชำสัมพันธ์เชิญชวนร่วมแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำงประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรกำร กำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสำรของนักเรียน นักศึกษำ ในสถำนศึกษำ พ.ศ..... ผ่ำนแบบฟอร์มกำรรับฟังควำมคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) เรียน ผู้อ ำนว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,15:28   อ่าน 397 ครั้ง