ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์และเชิญโรงเรียนในสังกัด เข้ำร่วมโครงกำรแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (WRO2022: World Robot Olympiad 2022)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,12:59   อ่าน 261 ครั้ง