ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้แนวคิด “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี” (อ่าน 24) 02 ส.ค. 65
ขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์และเชิญโรงเรียนในสังกัด เข้ำร่วมโครงกำรแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (WRO2022: World Robot Olympiad 2022) (อ่าน 23) 02 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมวิชาการ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ใน 4 ภูมิภาค (English Medium Instruction Programmes Open House 2022 (อ่าน 26) 02 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเขาดินประชานุกูล เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนเขาดินประชานุกูล ประจำปี 2564 ……………………….....................……………… (อ่าน 3684) 31 มี.ค. 64
สอบวัดผลกลางภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่่ 9-11 กันยายน 2563 (อ่าน 6930) 09 ก.ย. 63
กำรประกวดกำรผลิตนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี (ครูและผู้บริหำร) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษ (อ่าน 6936) 08 ก.ย. 63
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เลือก ลด ใช้” วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่ากับการเรียนรู้ COVID-19 กับ การอนุรั (อ่าน 6932) 08 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมไหว้ครู 63 (อ่าน 6329) 08 ก.ย. 63