ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ วุ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน