ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 มี.ค. 58 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
ครู (ชาย-หญิง) แต่งกายด้วยชุดสุภาพ นักเรียน แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
14 ก.พ. 58 ถึง 20 ก.พ. 58 ทัศนศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามคุณบักษณะอันพึงประสงค์แล่ค่านิยมหลัก 12 ประการ
ครูสอนสังคมศึกษาโรงเรียนละ 1 คน
สพม.13
05 ก.พ. 58 ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสมทบทุน "ปูพื้นกระเบื้องใต้ถุนอาคารเรียน อาคาร ก
13 มิ.ย. 57 แข่งขันกีฬา-กรีฑา K.P. 3D Games ประจำปี 2557
โรงเรียนเขาดินประชานุกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
12 มิ.ย. 57 ไหว้ครู / เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
ครู-ชุดข้าราชการ (สีกากี) นักเรียน- ชุดนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
22 พ.ค. 57 ถึง 24 พ.ค. 57 กิจกรรมค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม ปีการศึกษา 2557
ณ วัดบางโทง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ครู-นักเรียน ชุดสีขาวล้วน (กางเกงขายาว) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 1/2557
13 พ.ค. 57 ถึง 14 พ.ค. 57 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557
ครู-ชุดสุภาพ นักเรียนชุดพลานามัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
12 พ.ค. 57 คณะครูเปิดทำงาน
10 มี.ค. 57 ถึง 12 มี.ค. 57 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 4 และ 5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชการ
03 มี.ค. 57 ถึง 05 มี.ค. 57 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ พ.ศ.๒๕๖๓
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์